Polityka prywatności

Bluebird Artist Management

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.bluebirdartists.com jest Bluebird Artist Management Sp. z o.o., adres siedziby: Czerniakowska 73/79, 00-718 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000025084, NIP: 522-220-47-28, REGON: 012746173, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 50 000 zł.

Bezpieczeństwo

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z usługobiorcą (klientem) oraz wysyłania newslettera. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów, dla których zostały nam podane. Jeżeli zostały one przesłane w wiadomości email, dane przetwarzane będą w związku z tą wiadomością, np. naszą współpracą i ewentualną realizacją umowy. Jeżeli dane zostały podane na potrzeby subskrypcji do newslettera, wówczas przetwarzane będą w celu jego wysyłki.

Dane, które zostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie internetowej wykorzystujemy do analizy ruchu i celów statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach konieczne do realizacji celów określonych powyżej.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.

Okres przetwarzania danych
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Dane otrzymane na potrzeby newslettera będą przechowywane do czasu wypisania się z subskrybcji lub do czasu naszej rezygnacji z wysyłki newslettera. Dane związane z umową będą przetwarzane przez okres potrzebny w związku z jej realizacją i rozliczeniem, w tym również prowadzeniem i utrzymaniem dokumentacji dla potrzeb księgowo-podatkowych

Podmioty przetwarzające dane
Administrator może powierzyć Twoje dane swoim podwykonawcom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania, tj. m.in. MailChimp zajmującej się wysyłaniem newsletterów lub swoim współpracownikom w celu kontynuowania korespondencji emailowej, którą nawiązaliśmy. Przetwarzanie to jednak zawsze będzie służyć pierwotnym celom przetwarzania.

Pliki cookies

Strona internetowa www.bluebirdartists.com, podobnie jak większość stron www używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

W ramach strony internetowej stosowane są analityczne rodzaje cookies. Gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęcia przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: natalia@bluebirdartists.com