Klauzula

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Bluebird Artist Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (00-718) przy ul. Czerniakowskiej 73/79. Może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką, wykorzystując dane kontaktowe: telefon (+48) 502 555 632 lub adres e-mail  natalia@bluebirdartists.com.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę?

Zawarcie umowy

Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy z Panią/Panem, Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – z uwzględnieniem istnienia konieczności podjęcia odpowiednich czynności przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia oferty z możliwością złożenia zamówienia/zapytania oraz negocjowania warunków umowy (art. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”).

Obowiązek prawny

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Uzasadniony interes prawny administratora

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi:

 • umieszczenie Pani/Pana w wewnętrznej bazie kontrahentów prowadzonej przez Spółkę, co umożliwi Spółce pozostawanie z Panią/Panem w kontakcie oraz składanie Pani/Panu w przyszłości kolejnych ofert współpracy;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa na planie filmowym poprzez stosowanie imiennych identyfikatorów lub listy uczestników;
 • przeprowadzanie audytów;
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
 • egzekwowanie wierzytelności;
 • przechowywania dokumentów dla celów archiwalnych;
 • tworzenie analiz i statystyk;

Czy musi Pani/Pan podać Spółce swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia i wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panią/Panem współpracy nie będzie możliwe lub będzie bardzo utrudnione.

Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę może Pani/Pan żądać od Spółki:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; gdy zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; gdy Pani/Pana dane nie są już potrzebne Spółce, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • przeniesienia danych: w przypadku, w którym dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie zgody przez Panią/Pana wyrażonej, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Niezależnie od powyższych praw, ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Spółka udostępnia Pani/Pana dane osobowe?

Spółka może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

 • osobom zaangażowanym w proces produkcji filmu, np. aktorom, członkom ekipy filmowej – w zakresie bezpośrednio wynikającym z charakteru świadczonych usług lub funkcji pełnionej na podstawie umowy zawartej przez Panią/Pana, Pani/Pana pracodawcę lub podmiot, który Pani/Pan reprezentuje;
 • agencjom marketingowym wspierającym Spółkę – w zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na cele marketingu bezpośredniego;
 • właściwym organom państwowym (w szczególności podatkowym) na potrzeby dokonania stosownych rozliczeń, w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w innych przypadkach, w których Spółka jest do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów;
 • podmiotom wspierającym proces produkcji, np. pracownikom ochrony, kierowcom, przewoźnikom;
 • zewnętrznemu audytorowi zaangażowanemu przez Spółkę (przetwarzanie na cele audytu).

Jak długo Spółka przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe związane z wykonywaniem umowy będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, natomiast po jej zakończeniu:

 • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;
 • w przypadku powstania po stronie Spółki uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na cele:

 • przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych – przechowywane będą przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 • dane osobowe znajdujące się w bazie kontrahentów prowadzonej przez Spółkę, przechowywane będą przez 10 lat od ostatniego zlecenia;
 • audytu – dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata;
 • rozliczalności z wykonania obowiązków ustawowych – co do zasady bezterminowo.

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w przypadku, gdyby okazało się to konieczne dla wykonywania przez Panią/Pana obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych obowiązków (np. w przypadku konieczności odbycia przez Panią/Pana wyjazdu do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim przypadku przekazanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności dla wykonania zawartej z Panią/Panem umowy.

 Czy na podstawie Pani/Pana danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje?

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Pani/Pana dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pani/Pana pracy, Pani/Pana sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.